من کل آسمان تو را گشتم،
دیریست، کفتران به تو مشغولند.